Powered By

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΞΥΛΟΥ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ – Ζητά από τον Υπ. Παιδείας ο Σπ. ΤαλιαδούροςΟ Βουλευτής και π. Υφυπουργός Παιδείας κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, επισκέφτηκε τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο και εκ νέου του επέδωσε διαβήματα σχετικά με την προοπτική των Τμημάτων Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου & Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Λάρισας που εδρεύουν στην Καρδίτσα.
Ειδικότερα, ο κ. Ταλιαδούρος του επέδωσε δύο διαβήματα. Με το πρώτο ζητά την αποδοχή του Προσχεδίου της πρότασης δημιουργίας ενός νέου Τμήματος, με τίτλο « Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου και Εσωτερικών Χώρων» με δύο κατευθύνσεις, Τμήμα που προκύπτει από την απορρόφηση του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Σερρών από το Τμήμα Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Καρδίτσας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 72/26.2.13 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Με το δεύτερο ζητά τη διατήρηση και όχι κατάργηση – απορρόφηση του υφιστάμενου Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Λάρισας, με έδρα την Καρδίτσα καθώς το Τμήμα αυτό δεν παραβιάζει κανένα κριτήριο του σχεδίου «Αθηνά», ώστε να δικαιολογεί την ένταξη του στο υποδεέστερο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Καρπενησίου.
Πιο συγκεκριμένα τα διαβήματα που υπεβλήθησαν έχουν ως εξής:
Διάβημα 1ο
«Σας διαβιβάζω το Προσχέδιο της πρότασης δημιουργίας ενός νέου Τμήματος, με τίτλο « Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου και Εσωτερικών Χώρων» με δύο κατευθύνσεις, Τμήμα που προκύπτει από την απορρόφηση του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Σερρών από το Τμήμα Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Καρδίτσας.
Σας επισημαίνω το γεγονός ότι το Προσχέδιο αυτό εγκρίθηκε με τη με αριθμό 72/26.2.13 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Καρδίτσας.
Κύριε Υπουργέ, τα αντισταθμιστικά οφέλη από την λειτουργία του νέου προτεινόμενου Τμήματος «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου και Εσωτερικών Χώρων» με δύο κατευθύνσεις, (Σχεδιαστής και Τεχνολόγος Ξύλου – Επίπλου  &  Σχεδιαστής και Τεχνολόγος Αντικειμένου – Εσωτερικών Χώρων) είναι πολλαπλά τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και για τη δικαιότερη αποκατάσταση των φοιτητών του υπό κατάργηση Τμήματος του ΤΕΙ Σερρών. Το σημαντικότερο όμως όφελος αφορά στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, που θα προκύψει από τη συνέργεια συναφών επιστημονικών πεδίων και την αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών που διαθέτει το Τμήμα Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Καρδίτσας.
Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλώ πολύ, να εξετάσετε τη δυνατότητα υιοθέτησης της πρότασης αυτής στο υπό διαμόρφωση σχέδιο «Αθηνά»».

Διάβημα 2ο
«Σας εσωκλείω υποστηρικτικό υλικό, που αφορά στη διατήρηση και όχι κατάργηση – απορρόφηση του υφιστάμενου Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Λάρισας, με έδρα την Καρδίτσα καθώς γίνεται φανερό ότι το Τμήμα αυτό δεν παραβιάζει κανένα κριτήριο του σχεδίου «Αθηνά», ώστε να δικαιολογεί την ένταξη του στο υποδεέστερο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Καρπενησίου.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας τονίσω για μια φορά ακόμη ότι εκτός του γεγονότος ότι το Τμήμα Δασοπονίας Καρδίτσας είναι το παλαιότερο στην Ελλάδα, με 27 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, επομένως η παλαιότητα του και μόνο θα δικαιολογούσε τη διατήρηση του ως έχει, ότι πληροί και όλα τα ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια, πάνω στα οποία πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Ειδικότερα, το Τμήμα Δασοπονίας Καρδίτσας σε αντίθεση με το Τμήμα Δασοπονίας Καρπενησίου, διαθέτει άριστες ιδιόκτητες κτηριακές εγκατάστασης σε οικόπεδο 30 στρεμμάτων, καθώς επίσης και σύγχρονες υποδομές εκπαίδευσης (εργαστήρια, αμφιθέατρα, θερμοκήπιο, φοιτητικές εστίες 100 κλινών, φοιτητική λέσχη και Γραφείο Διασύνδεσης) που του δίνουν τη δυνατότητα να παρέχει υψηλής ποιότητας επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών του. Eπίσης, το ακαδημαϊκό επίπεδο του Τμήματος είναι υψηλό. Τα 10 μέλη ΕΠ που υπηρετούν  είναι όλοι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τους 9 να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, μετέχουν σε  ΔΣ Διεθνών αλλά και Εθνικών Επιστημονικών Οργανισμών, καλούνται ως ομιλητές (invited speakers) σε διεθνή συνέδρια, καλούνται για διδασκαλία  και έρευνα σε ΑΕΙ του εξωτερικού (Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία) καθώς και σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων (national experts).
Με βάση δε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ, η αναλογία του μόνιμου ΕΠ/ φοιτητές ανέρχεται για το 2010-11 σε 1:64,6 (1:92 ο Μ.Ο. για το ΤΕΙ Λάρισας), ενώ συμπεριλαμβανομένου και του έκτακτου προσωπικού ανέρχεται σε 1:26,69 (1:32,5 περίπου ο Μ.Ο. για το ΤΕΙ Λάρισας). Συνεπώς, υπάρχει μια πολύ καλή αναλογία φοιτητών – διδασκόντων στο Τμήμα κοντά στο Μ.Ο. του ΤΕΙ Λάρισας και μάλιστα μπορεί να λειτουργήσει και να καλύψει τις ανάγκες του χωρίς έκτακτους καθηγητές.
Τέλος, το Τμήμα Δασοπονίας Καρδίτσας παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, αναπτύσσοντας διαρκώς συνεργασίες με άλλα Τμήματα ΑΕΙ της Καρδίτσας και συμμετέχοντας σε σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης, εντάσσεται σε Ίδρυμα (ΤΕΙ Λάρισας) άμεσα σχετιζόμενο με τον πρωτογενή τομέα (αγροτικός τομέας και δασική παραγωγή), έχοντας έτσι τη δυνατότητα να προωθεί αποτελεσματικά και με επιτυχία τους στόχους του. Επίσης, έχει ήδη ενταχθεί στο Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την πιστοποίηση κατά ISO που εκπονείται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Λάρισας.
Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλώ πολύ, να εξετάσετε τη δυνατότητα διατήρησης του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Λάρισας, με έδρα την Καρδίτσα στο υπό διαμόρφωση σχέδιο «Αθηνά»».


Πηγή: karditsanews.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More